0

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức

Theo Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 được thực hiện theo quy sau đây: Continue Reading

0

Trường hợp không áp dụng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

Không bắt buộc áp dụng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư… Continue Reading