0

Đối tượng khiếu nại hành chính

Đối tượng khiếu nại hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính. Người khiếu nại hành chính thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

Muốn thực hiện được quyền khiêu nại, người khiếu nại tự mình làm đơn khiếu nại hoặc nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại Quyết định thu hồi đất

 

Khiếu nại hành chính là việc công dân đề nghị xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (theo khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011). Để hiểu thêm về khiếu nại vui lòng xem thêm Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trong đó:

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Ví dụ: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Đối tượng khiếu nại khiếu kiện trong quá trình thu hồi đất là các quyết định hành chính và hành vi hành chính[1] trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như: quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất; quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Hành vi hành chính trong thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng bị khiếu nại, khiếu kiện là hành vi của người thi hành công vụ khi giải quyết các công việc thuộc phạm vi quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đó cũng chính là đối tượng khiếu nại.

[1] Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011.

Có thể thấy, quyền về khiếu nại, khiếu kiện của người có đất thu hồi được quy định khá chặt chẽ rõ ràng hơn, mở rộng hơn quyền khiếu nại, khiếu kiện của người có đất bị thu hồi. Pháp luật nước ta hiện nay cho phép người sử dụng đất lựa chọn khiếu nại đến cơ quan hành chính nhà nước hoặc khiếu kiện đến Tòa hành chính khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Tuy nhiên, để tránh việc giải quyết bị “trùng lắp”, pháp luật nước ta quy định người sử dụng đất bắt buộc phải lựa chọn giữa khiếu nại và khiếu kiện.

Việc khiếu nại được thực hiện theo Luật khiếu nại năm 2011 gồm có khiếu nại lần đầu và khiếu nại lần hai. Người đã được giải quyết khiếu nại mà không đồng ý thì có thể khởi kiện đến Tòa hành chính nếu còn thời hiệu khởi kiện. Trong khi đó, việc khiếu kiện được thực hiện theo Luật tố tụng hành chính gồm có giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm. Người đã được giải quyết khiếu kiện phải chấp hành phán quyết của Tòa hành chính, không có quyền quay lại con đường khiếu nại.

Ví dụ 1: Hành vi của công chức khi tiến hành đo đạc, kiểm đếm trước khi thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án;

Ví dụ 2: Hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu của cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khi đến đăng ký cấp GCNQSD đất.

Để xem thêm bài viết có liên quan đến đối tượng khiếu nại, vui lòng xem thêm tại đây hoặc bạn có thể truy cập Website Banquantam.com

 

 

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo