0

Trường hợp không áp dụng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

Không bắt buộc áp dụng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư…

Không áp dụng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ảnh minh họa)

Không áp dụng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ảnh minh họa)

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, các trường hợp không bắt buộc áp dụng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật đất đai năm 2013 gồm:

Thứ nhất là đối với trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ thì việc tự nguyện góp quyền sử dụng đất, bồi thường hoặc hỗ trợ do cộng đồng dân cư và người sử dụng đất đó thỏa thuận (xem khoản 4 Điều 146 Luật đất đai năm 2013).

Thứ hai, đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (xem khoản 1 Điều 87 Luật đất đai năm 2013).

Thứ ba, đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung chính sách đó (xem khoản 3 Điều 87 Luật đất đai năm 2013).

Ngoài ra, một số quy định về  đối với các trường hợp không áp dụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật trước đây nay đã hết hiệu lực (xem thêm Nghị định số 197/2004/NĐ-CP).

Truy cập thêm Website banquantam.com hoặc để lại tin nhắn nếu bạn quan tâm đến nội dung bài viết./.

Anh Tài

 

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo