0

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Theo Điều 79 Luật đất đai năm 2013 và khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định:

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở (minh họa)

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở (minh họa)

Một là, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất khi thu hồi đất ở được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi đất ở không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Trường hợp trong hộ gia đình nêu trên có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp nêu trên mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Hai là, đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Ba là, trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở  đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam cần lưu ý:

– Trường hợp đủ điều kiện bồi thường về đất: ưu tiên bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại khu tái định cư trong trường hợp không còn đất ở (hoặc đất còn lại không đủ ở theo quy định) trong phạm vi địa bàn cấp xã nơi có đất  thu hồi (Xem thêm Điều 79 Luật đất đai năm 2013). Trong trường hợp có nhiều hộ gia đình chung sống trên một thửa đất ở thu hồi đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú thì việc bồi thường về đất được chia thành 02 Nhóm đối tượng  gồm hộ chính (tức hộ đứng tên trên giấy) và hộ phụ (tức mỗi cặp vợ chồng còn lại của nhiều thế hệ). thông thường hộ chính được bồi thường về đất bằng đất ở, nhà ở tái định cư theo quy định trên, còn các hộ phụ được giao đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất.

* Đối với trường hợp đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng cá nhân, hộ gia đình còn đất ở trong phạm vi địa bàn xã, phường, thị trấn khác hoặc không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở thì được bồi thường bằng tiền.

– Trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất: nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao nhà ở có thu tiền sử dụng đất.

– Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương nếu phù hợp với quy hoạch nhưng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Xem thêm Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Truy cập Website banquantam.com để xem bài viết có liên quan hoặc để lại tin nhắn nếu bạn quan tâm đến nội dung bài viết./.

Anh Tài

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo