0

Xác định đã nộp tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền

Việc xác định đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 căn cứ vào các loại giấy tờ nào?

Xác định đã nộp tiền sử dụng đất trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền (minh họa)

Xác định đã nộp tiền sử dụng đất trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền (minh họa)

– Căn cứ vào Điều 7 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT thì việc xác định đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại Điều 11 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP phải căn cứ vào một trong các loại giấy tờ sau đây:

+ Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác;

+ Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm thu tiền;

+ Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền xác lập tại thời điểm thu tiền;

+ Giấy tờ biên nhận thu tiền của Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền đã được các cơ quan, tổ chức (hoặc người đại diện) cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm thu tiền.

– Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền và người được giao đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà giấy tờ chỉ còn lưu tại cơ quan, tổ chức đã thu tiền hoặc cơ quan, tổ chức khác có liên quan thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ giấy tờ đó có trách nhiệm cung cấp giấy tờ đang lưu giữ cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc cho người sử dụng đất để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Pháp luật quy định việc xác định đã nộp tiền sử dụng đất không chỉ để xác định những loại giấy tờ nào có thể làm cơ sở chứng minh người đang sử dụng đất đã nộp tiền để sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 01/7/2004) mà điều hướng tới là quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đang lưu giữ các loại giấy tờ trên để cung cấp cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc cho người sử dụng đất khi có yêu cầu. Xem bài viết có liên quan.

Truy cập thêm Website banquantam.com để xem bài viết có liên quan hoặc để lại tin nhắn nếu bạn quan tâm đến nội dung bài viết./.

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo